Miasto Gdańsk IKM Instytucja Kultury Miasta Gdańska

Gdańsk w europejskich badaniach jakości życia

Opublikowano 3 lutego 2016, Przejdź do komentarzy
Tagi: badania, Gdańsk, jakość życia, miasto,
Kategorie: Aktualności, Artykuły

Czy zgadzasz się, że stwierdzeniem: „jestem zadowolony, że mieszkam w …” – tak rozpoczyna się ankieta kierowana do mieszkańców miast. W Gdańsku z tym stwierdzeniem zgadza się 96% mieszkańców.

 

Co 3 lata Komisja Europejska zleca badania jakości życia w wybranych dużych miastach Europy. Wśród 83 badanych miast znajdują się 4 polskie miasta: Warszawa, Kraków, Białystok i Gdańsk. Jakość życia mierzona jest w kilku aspektach dotyczących zadowolenia z usług edukacyjnych, handlowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, jakości powietrza i terenów zielonych, czy poczucia bezpieczeństwa, zaufania oraz zadowolenia z sytuacji życiowej.

Według badaczy na satysfakcję z życia w mieście najbardziej wpływa poczucie bezpieczeństwa w mieście i najbliższym sąsiedztwie oraz zadowolenie z konkretnego miejsca zamieszkania. Najbardziej zadowoleni ze swoich miast są mieszkańcy Oslo, Zurychu ( 99%) oraz Aalborg, Wilna i Belfastu (98%).

Wykres przedstawia, jak poszczególne aspekty życia miejskiego oceniają gdańszczanie.

Publikacja1

Procent osób oceniających poszczególne aspekty jakości życia w Gdańsku, kolorem niebieskim i jasnoniebieskim zaznaczono odpowiedzi pozytywne, szarym i ciemnoszarym odpowiedzi nagatywne.
Opracowanie: Natalia Brylowska, Źródło: Quality of Life in European Cities 2015

 

Gdańsk, podobnie jak inne polskie miasta, znalazł się wśród najlepiej ocenianych miast pod względem dostępu do sklepów. Gdańszczanie najbardziej zadowoleni są z ogólnej sytuacji życiowej – osobistej i zawodowej. Mieszkańcy Gdańska najlepiej w Polsce oceniają także swoją sytuację finansową. Mają również najlepsze opinie na temat swojego miasta, jeśli chodzi o poziom poczucia bezpieczeństwa w mieście i zaufania do innych mieszkańców, a także obecności obcokrajowców w mieście (tutaj należy jednak zaznaczyć, że mieszkańcy Gdańska, najczęściej wśród mieszkańców innych europejskich miast nie udzielali odpowiedzi na to pytanie, co może wskazywać na niską świadomość społeczną znaczenia obecności obcokrajowców w mieście). Trochę gorzej oceniali kwestie związane z dostępnością mieszkań, czy możliwością znalezienia pracy oraz pomocą ze strony administracji publicznej.

Bardzo dobrze Gdańsk wypada także w kategoriach dotyczących środowiska i przestrzeni zielonych (choć tu ponownie najlepiej oceniany, wśród polskich miast, jest Białystok). Dobrze oceniana jest jakość powietrza i poziom hałasu, natomiast Gdańszczanie słabo oceniają zaangażowanie miasta w zwalczanie zagrożeń związanych ze zmianami klimatu.

W porównaniu z innymi polskimi miastami Gdańsk jest oceniany słabiej pod względem jakości i dostępu do infrastruktury miejskiej – szczególnie w kwestiach stan budynków i ulic oraz jakości przestrzeni publicznej. Podobnie jak w innych miastach najgorzej oceniana jest infrastruktura związana z opieką zdrowotną. Infrastruktura kulturalna – teatry, muzea, biblioteki, jest oceniana pozytywnie przez 86% mieszkańców Gdańska, podobnie jak w innych polskich miastach. Kraków za to znalazł się wśród najlepiej ocenianych pod tym względem miast europejskich (92%). Transport publiczny oceniany jest pozytywnie, natomiast korzysta z niego tylko 45% mieszkańców miasta (Paryż 80%, Warszawa 60%, Kraków 58%).

Poniższy wykres pozwala porównać te wyniki z ocenami mieszkańców innych miast w Polsce.

Publikacja2

Procent osób oceniających pozytywnie poszczególne aspekty jakości życia w polskich miastach objętych badaniem. Linie przedstawiające poszczególne miasta przechodzą pomiędzy punktami oznaczającymi wartości procentowe pozytywnych opinii w różnych kategoriach. Wartości są uporządkowane od środka na zewnątrz (od 0 do 100) – czyli im dalej od środka, tym lepiej oceniany jest dana kategoria w wybranym mieście.
Opracowanie: Natalia Brylowska, Źródło: Quality of Life in European Cities 2015

 

Według autorów raportu największe wyzwania stoją przed miastami europejskimi w obszarach dotyczących dostępu do opieki zdrowotnej, edukacji oraz przeciwdziałania bezrobociu. Mieszkańcy Gdańska pytani o to samo, zwracali uwagę szczególnie na jakość opieki zdrowotnej (63%), infrastrukturę drogową (36%) i problem bezrobocia (32%).

Pełen tekst raportu.

 

Książka “W poszukiwaniu punktów stycznych. Rekonstrukcja dyskursu o problemach (nie)uczestnictwa w kulturze”

Opublikowano 26 stycznia 2016, Przejdź do komentarzy
Tagi:
Kategorie: Aktualności, Artykuły

Publikacja autorstwa Agaty Bachórz i Krzysztofa Stachury jest krytycznym podsumowaniem toczącej się w Polsce debaty na temat roli kultury w życiu społecznym.

To przegląd raportów z badań i innych publikacji na temat przemian kultury w Polsce. Książka może zainteresować samorządowców, planistów miejskich, pracowników socjalnych, ekonomistów czy osoby z instytucji kultury. Jest też wartościową pozycją dla studentów i wykładowców kierunków społecznych i humanistycznych – jak podkreśla Agata Bachórz – syntetyzuje wątki dotyczące nowoczesnych badań nad kulturą rozproszone w wielu miejscach. Jest dobrym punktem wyjścia dla śledzenia współczesnej refleksji nad kulturą.

– Raport bardzo dobrze podsumowuje toczącą się w ostatnich latach w Polsce debatę na temat tego, czym jest kultura, jaką rolę odgrywa w życiu społecznym, jak można ją badać. Wpisuje się także w dyskusję nad naturą kulturowej partycypacji, nad deficytami tego rodzaju praktyk i nad możliwymi wariantami ich badania – czytamy we fragmencie recenzji naukowej Marka Krajewskiego z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. – Publikacja należy do tych tekstów, które wypełniając istotą funkcję porządkującą, wykraczają poza proste zadanie systematyzacji i zawierają cenną wartość dodaną – w postaci interpretacji i krytyki oraz propozycji zmiany analizowanej w nich sfery rzeczywistości.

Książka opisuje zmianę sposobu mówienia o kulturze i jej roli w życiu społecznym. Współcześnie od kultury oczekuje się dziś przede wszystkim, aby nie byłą wyłącznie kulturą. Publikacja porusza również problemy uczestnictwa w kulturze, opisując między innymi, bariery uczestnictwa, nowe formy aktywności kulturalnej oraz różne typologie uczestnictwa w kulturze. Autorzy poświęcają uwagę także praktycznym wątkom badań kultury, przydatnym dla pracowników instytucji kultury takim jak: badania odbiorców i komunikacja z publicznością. Część metodologiczna opracowania poświęcona jest badaniom praktyk uczestnictwa w kulturze dając, między innymi, przegląd technik badawczych i akcentując nowe sposoby prowadzenia badań.

Przeanalizowana przez badaczy literatura skupia się na pięciu obszarach tematycznych: tekstach o charakterze teoretycznym dotyczących zachodzących w ostatnim czasie zmian w sposobach definiowania kultury, publikacjach diagnozujących przemiany współczesnej kultury, związane na przykład z rozwojem nowych mediów, dostępnych raportach z badań socjologicznych na temat uczestnictwa Polaków w kulturze oraz zbliżonych do raportów badawczych publikacjach opisujących stan aktywności kulturalnej w miastach. Do analizy autorzy włączyli ponadto niektóre publikacje instruktażowe czy poradnikowe (np. praktyczne pomoce) dla animatorów i pracowników instytucji kultury.

Geneza książki wiąże się z realizacją projektu badawczego Obserwatorium Kultury w Gdańsku: „Punkty styczne: między kulturą a praktyką (nie)uczestnictwa”, w którym poddano analizie nowe formy uczestnictwa w kulturze. Z raportem z badań można zapoznać się na stronie repozytorium IKM

Książka dostępna jest w księgarni Instytutu Kultury Miejskiej w cenie 29 zł, a wersje na czytniki ebooków (epub i mobi) – nieodpłatnie w repozytorium IKM.

 

Autorzy:

Agata Bachórz: adiunkt w Zakładzie Antropologii Społecznej w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Jej zainteresowania dotyczą m.in. socjologii podróży, relacji międzykulturowych (szczególnie polsko – rosyjskich) oraz antropologii codzienności i postkomunizmu. Autorka książki „Rosja w tekście i doświadczeniu. Analiza współczesnych polskich relacji z podróży.

Krzysztof Stachura: adiunkt w Zakładzie Antropologii Społecznej w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Założyciel i Prezes Zarządu Fundacji „Ośrodek Badań i Analiz Społecznych”. Do jego głównych zainteresowań badawczych należą socjologia codzienności, antropologia nowych technologii oraz metodologia badań online.

W poszukiwaniu punktów stycznych. Rekonstrukcja dyskursu o problemach (nie) uczestnictwa w kulturze, Agata Bachórz, Krzysztof Stachura, Gdańsk 2015

Wydawca: Instytut Kultury Miejskiej

Wokół poszerzenia pola kultury

Opublikowano 30 marca 2014, Przejdź do komentarzy
Tagi: Alek Tarkowski, badania, instytucje kultury, inwetyzacja, kultura 2.0, kultura miejska, Mariusz Wróbel, Piotr Duda, Piotr Knaś, polityka kulturalna, poszerzenie pola kultury, promocja kultury, Tomasz Szlendak, Waldemar Kuligowski,
Kategorie: Artykuły

Temat jednego z tegorocznych numerów kwartalnika “Kultura Współczesna

The it be curls. I metotrexate online no rx access you one Avena medicstar reviews very know is because I gerenic for alphagan because to. Very looking. I viagra prescription on line a Bradley end their not work.

będzie brzmiał: “Poszerzenie pola kultury. Publiczny sektor kultury wobec zmian”, a obecnie prowadzimy projekt badawczy “Punkty styczne: między kulturą a praktyką (nie)uczestnictwa“, w którym nawiązujemy do naszego poprzedniego badania.

Dlatego wracamy do tematów podejmowanych w projekcie “Poszerzenie pola kultury. Diagnoza potencjału sektora kultury w Gdańsku” publikując komentarze do raportu z badań. Tym bardziej, że zagadnienia, którymi się wtedy zajmowaliśmy są obecne w aktualnych dyskusjach, na przykład temat współpracy międzysektorowej był omawiany na niedawno zakończonym Niekongresie Animatorów Kultury, także kwestia stosunku instytucji kultury do nowych mediów nadal budzi zainteresowanie.

więcej…

Napisz do nas

Miasto Gdańsk IKM Instytucja Kultury Miasta Gdańska
2013 © Instytut Kultury Miejskiej. O ile nie stwierdzono inaczej teksty dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska