Kultura w Gdańsku. Badanie środowiska opiniotwórczego – diagnoza pozycji Gdańska na mapie kulturalnej Polski (I edycja)

Zakończony

Organizacja

Instytyt Kultury Miejskiej w Gdańsku,
PBS Spółka z o.o.

Dostępność

Raport z badań dostępny w Repozytorium Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku. Do pobrania tutaj

Jakie miejsce na kulturalnej mapie Polski zajmuje Gdańsk? Do badania zaprosiliśmy osoby związane z sektorem kultury z dużych miast: przedstawicieli instytucji kultury zajmujących stanowiska kierownicze, przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury, artystów różnych dziedzin, a także dziennikarzy piszących o kulturze. Chcieliśmy poznać opinie badanych na temat życia kulturalnego w Gdańsku i określić jego mocne i słabe strony.

Punktem wyjścia badania było zinterpretowanie przez respondentów pojęcia „miasta kulturalnego”. Dzięki temu badani stworzyli kryteria definicyjne, umożliwiające dalszą ocenę miast pod kątem ich kondycji w sektorze kultury. W ujęciu badanych „miasto kulturalne”:

  • prowadzi spójną politykę kulturalną, uwzględniającą punkty widzenia różnych interesariuszy,
  • kształci świadomych odbiorców kultury od najmłodszych pokoleń,
  • wspiera organizacje pozarządowe i inicjatywy oddolne,
  • skutecznie zaspokaja potrzeby kulturalne mieszkańców,
  • posiada sieć instytucji i różnorodną, bogatą, dostępną dla wszystkich ofertę,
  • cechuje się otwartością i kreatywnością, wychodzi poza utarte schematy.

Za najważniejsze „miasta kulturalne” w Polsce badani uznali Warszawę i Wrocław (jako miasta wyznaczające trendy), a także Kraków (jako miasto kultywujące zwyczaje). Zdecydowana większość badanych określiła Gdańsk jako miasto, w którym życie kulturalne jest w bardzo dobrej kondycji i które – choć nie znajduje się w kulturalnej czołówce – aspiruje do grupy miast-liderów.

Badani identyfikowali Gdańsk jako „miasto kulturalne” ze względu na podejmowane działania (m.in. nowoczesne podejście w kreowaniu polityki kulturalnej i zarządzaniu kulturą oraz wspieranie projektów rozwoju kultury w przestrzeni miejskiej), bogactwo oferty kulturalnej różnych nurtów i mnogość instytucji kultury, a także jego cechy charakterystyczne: otwartość, europejskość wynikającą m.in. z kontaktów ze Skandynawią, nastawienie na rozwój i energię w działaniu. Jako mocne strony Gdańska respondenci wymieniali także obecność ruchów oddolnych i świadomych odbiorców oraz aktywność twórców kultury. Za słabe strony uznali sezonowość oferty, wysokie ceny w przypadku części imprez kulturalnych, niewykorzystany potencjał związany z obecnością morza, skromność oferty kulturalnej w porównaniu do miast liderskich i niewystarczającą skalę informowania o wydarzeniach. Potencjału miasta badani upatrywali w – w dużej mierze wykorzystywanej – wyjątkowej i rozpoznawalnej historii Gdańska, a także we współpracy w ramach Trójmiasta i w rozwijaniu kontaktów międzynarodowych (zwłaszcza ze Skandynawią).

REKOMENDACJE:

  • dookreślenie tożsamości kulturalnej Gdańska. O trudnościach w identyfikacji gdańskiego życia kulturalnego świadczą wypowiedzi respondentów, w których przyznają, że poza wskazaniem znanych wydarzeń i osób, ciężko im powiedzieć coś więcej na temat kultury w Gdańsku;
  • wytworzenie spójnego przekazu, który pozwoliłby na postrzeganie gdańskiej kultury w kategoriach specyficznych. W przypadku miast określonych jako liderskie, łatwiej rozpoznać ich cechy charakterystyczne i nadać etykietę (Warszawa – miasto różnorodności, Kraków – miasto bohemy artystycznej, Wrocław – miasto nowoczesności i awangardy);
  • wdrożenie odpowiedniej strategii promocyjnej miasta.

NAJWAŻNIEJSZE POJĘCIA:

miasto kulturalne, tożsamość miasta, polityka kulturalna

O BADANIU:

rok realizacji: 2014

zasięg: ogólnopolski

metody badawcze: zogniskowane wywiady grupowe FGI, przeprowadzone w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach i Poznaniu.

Badanie „Kultura w Gdańsku. Badanie środowiska opiniotwórczego – diagnoza pozycji Gdańska na mapie kulturalnej Polski” zostało przeprowadzone przez PBS Spółka z o.o. na zlecenie Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku.

MATERIAŁY DODATKOWE:

Obserwatorium Kultury w Gdańsku włącza się w prace nad programami strategicznymi dotyczącymi kultury w mieście.

Deklaracja dostępności

Wersje elektroniczne publikacji

Dane kontaktowe

Instytut Kultury Miejskiej
ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk

© Copyright Instytut kultury miejskiej. wszystkie prawa zastrzeżone.