Urb Cultural Planning

Organizacja

Instytut Kultury Miejskiej,
Samorząd Województwa Pomorskiego,
Nadbałtyckie Centrum Kultury,
partnerzy międzynarodowi

Urb Cultural Planning to międzynarodowy projekt poświęcony planowaniu kulturowemu w miastach. Uczestniczy w nim 14 partnerów i 36 organizacji stowarzyszonych z 7 państw nadbałtyckich. W Gdańsku i regionie w działanie Urb Cultural Planning zaangażowany jest Instytut Kultury Miejskiej, Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Nadbałtyckie Centrum Kultury. Podmioty te wspólnie wypracują metody partycypacyjnego planowania przestrzennego z wykorzystaniem narzędzi kulturowych i artystycznych.

Wiele miast mierzy się obecnie z bezprecedensowymi zmianami społecznymi. Rośnie potrzeba działań wzmacniających zrównoważony rozwój i integrację społeczną, jednak zasoby sektora publicznego maleją lub ulegają stagnacji. Skuteczna odpowiedź na te wyzwania wymaga opracowania nowych narzędzi zaangażowania obywateli.

Sprawdzoną, wypracowaną w ciągu ostatnich 20 lat metodą wprowadzania miejskich innowacji społecznych, których motorem są mieszkańcy, jest planowanie kulturowe. Urb Cultural Planning przekłada światową wiedzę z zakresu planowania kulturowego na realia krajów regionu Morza Bałtyckiego.

Instytut Kultury Miejskiej odpowiedzialny jest za przygotowanie pakietu narzędzi umożliwiających pracę metodą planowania kulturowego oraz za organizację serii warsztatów poświęconych tej tematyce. Pierwszmiędzynarodowe spotkanie w ramach UrbanLab Gdańsk odbyło się w dniach 25-27 marca 2019 roku. Poświęcone było tematowi mapowania zasobów kulturowych (szeroko rozumianych), społecznych i przestrzennych w dzielnicach miasta, ze szczególnym uwzględnieniem Nowego Portu i Starego Przedmieścia.

Główne rezultaty:

W ramach Urb Cultural Planning powstaje ok. 8-10 projektów demonstracyjnych w 6 krajach partnerskich: Polsce, Finlandii, Danii, Niemczech oraz na Litwie i Łotwie. Zostaną one zrealizowane w dzielnicach miast lub w miejscowościach liczących do 20 000 mieszkańców i leżących na obszarach wiejskich. Projekty te będą podejmować takie wyzwania, jak wyludnianie się miast, integracja społeczna, gentryfikacja, wykorzystanie zasobów zielonych i błękitnych, brak życia wspólnotowego, stygmatyzacja, konflikty itp. Pozostałe wydarzenia planowane w ramach projektu to m.in. 3 konferencje omawiające polityki i strategie, szereg laboratoriów praktyki profesjonalnej, programy rezydencyjne dla przedstawicieli branży kultury i branży twórczej. Przedsięwzięcie doprowadzić ma również do wypracowania narzędzi gamingowych umożliwiających wykorzystanie innowacyjnych pomysłów dzieci i młodzieży.

Pierwsza konferencja odbyła się w dniach 4-7 lipca 2019 r. w Kilonii (Niemcy).

W ramach projektu powstanie podręcznik oraz program mentoringu – ich celem będzie wspieranie miast i organizacji pozarządowych w procesie praktycznej implementacji metody planowania kulturowego. Przedsięwzięcie zakłada również udostępnienie internetowej bazy wiedzy funkcjonującej w 8 językach oraz powołanie ośrodków angażujących doświadczonych specjalistów.

W ramach projektu planowana jest także popularyzacja tej wiedzy zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz toczącymi się pod egidą UNESCO pracami nad metodologią planowania kulturowego.

W tej chwili zespół badaczy i urbanistów wspólnie z mieszkańcami mapuje zasoby dzielnic. Podczas spotkań zastanawiamy się, jakie wyzwania stoją przed lokalna społecznością i jak poprzez planowanie kulturowe możemy na nie odpowiedzieć. W trakcie serii spacerów fotograficznych staramy się uchwycić tożsamość dzielnicy – szukając ludzi, miejsc spotkań, atmosfery i historii reprezentujących te miejsca. Tworzymy także mapy emocjonalne najbliższego sąsiedztwa pytając mieszkańców o to, gdzie czują się najlepiej, jakich miejsc się boją, które są dla nich niedostępne, co w dzielnicy chcieliby zachować, a co z niej usunąć.  

Organizacje partnerskie:

Duński Instytut Kultury w Estonii, Łotwie i Litwie (Dania) – partner wiodący
Fundacja im. Heinricha Bölla – Szlezwik-Holsztyn (Niemcy)
Międzynarodowy Teatr w Kopenhadze (Dania)
Instytut Kultury Miejskiej (Polska)
Firma projektowa Kiel-Gaarden GmbH (Niemcy)
Gmina Guldborgsund (Dania)
Samorząd Województwa Pomorskiego (Polska)
Miasto Pori (Finlandia)
Miasto Ryga (Łotwa)
Wileński Uniwersytet Techniczny im. Giedymina (Litwa)
Uniwersytet Nauk Stosowanych w Norwegii (Norwegia)
Uniwersytet Skövde (Szwecja)
Nadbałtyckie Centrum Kultury (Polska)
Rosizo (Rosja)

Projekt oficjalnie zainaugurowany został podczas spotkania partnerów, do którego doszło w dniach 3-5 lutego 2019 roku w Rydze. Przedsięwzięcie poprzedziło 5 lat intensywnych prac przygotowawczych prowadzonych przez zaangażowane podmioty. Biorą w nim udział partnerzy z 7 państw: Łotwy, Danii, Norwegii, Finlandii, Polski, Niemiec i potencjalnie Rosji. Projekt jest współfinansowany z unijnego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego (BSR) i potrwa do czerwca 2021 r. Jego łączny budżet to 2 380 330 euro.

Strona projektu: https://urbcultural.eu/

Facebook: https://www.facebook.com/urbculturalplanning/

Więcej informacji o projekcie: Margarita Apine, kierownik ds. komunikacji, Projekt Urb Cultural Planning, Duński Instytut Kultury: Margarita@dki.lv, tel.: +371 26463899.

Obserwatorium Kultury w Gdańsku włącza się w prace nad programami strategicznymi dotyczącymi kultury w mieście.

Wersje elektroniczne publikacji

Dane kontaktowe

Instytut Kultury Miejskiej
ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk

© Copyright Instytut kultury miejskiej. wszystkie prawa zastrzeżone.