Pozyskiwanie informacji o wydarzeniach kulturalnych w Gdańsku przez mieszkańców Gdańska (I edycja)

Zakończony

Organizacja

Instytut Kultury Miejskiej,
PBS DGA

Dostępność

Raport z badań dostępny w Repozytorium Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku. Do pobrania tutaj

W 2011 roku zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie, którego celem było zdobycie danych o sposobach pozyskiwania informacji na temat gdańskich wydarzeń kulturalnych przez mieszkańców miasta. Wiedza ta miała posłużyć lokalnym instytucjom kultury oraz organizacjom pozarządowym działającym w obszarze kultury do lepszego planowania swoich działań promocyjnych. Pytaliśmy o preferowane sposoby pozyskiwania informacji o wydarzeniach kulturalnych, o ocenę skuteczności promocyjnej plakatowania słupów ogłoszeniowych, a także o to, w jaki sposób poszczególne typy wydarzeń są powiązane ze sposobem poszukiwania informacji o nich. W badaniu wzięło udział 1000 dorosłych mieszkańców i mieszkanek Gdańska.

Badanie pokazało, że ponad połowa Gdańszczan w średnim stopniu interesowała się wydarzeniami kulturalnymi odbywającymi się w Gdańsku. Dla jednej piątej były one w dużym bądź bardzo dużym stopniu interesujące, a prawie jedną trzecią stanowiły osoby, które w niewielkim stopniu bądź w ogóle nie przejawiały zainteresowania tego typu wydarzeniami. Okazało się, że zainteresowanie wydarzeniami kulturalnymi spada wraz z wiekiem, a także poziomem wykształcenia. Patrząc z perspektywy sytuacji rodzinnej najbardziej zainteresowane wydarzeniami kulturalnymi były osoby młode, prowadzące osobne gospodarstwa domowe oraz młode małżeństwa/pary nie posiadające dzieci.

Kluczowe źródła pozyskiwania informacji o wydarzeniach kulturalnych, w których brali udział Gdańszczanie to: Internet, prasa codzienna, rodzina, znajomi oraz plakaty. W zależności od rodzaju wydarzenia uczestnicy korzystali z różnych źródeł. Z Internetu korzystali najczęściej odbiorcy poniżej 40 roku życia, a częstotliwość korzystania z Internetu jako źródła informacji o wydarzeniach kulturalnych wzrastała wraz z wykształceniem. Pozyskiwanie informacji z prasy codziennej było zaś domeną przede wszystkim osób w wieku średnim i starszych: im osoba starsza, tym częściej sięgała po prasę codzienną. Z kolei „poczta pantoflowa” działała jako popularne źródło informacji kulturalnych bez względu na wiek, płeć czy wykształcenie.

Wśród preferowanych form komunikacji o wydarzeniach kulturalnych w Gdańsku mieszkańcy wymienili przede wszystkim Internet (70,9%), w dalszej kolejności zbliżoną ilość wskazań otrzymały: telewizja (40%), ulotki, plakaty znajdujące się w miejscach związanych z codziennym funkcjonowaniem, prasa codzienna (35,7%), billboardy (35,1%), radio (34,8%), plakaty rozklejane na słupach ogłoszeniowych (34,1%). Widać też, że preferowane były media regionalne. Informacje zamieszczane na słupach ogłoszeniowych zwracały uwagę i były zapamiętywane przez jedną czwartą mieszkańców miasta.

REKOMENDACJE:

W ramach efektywnego planowania działań promocyjnych instytucje kultury powinny:

  • ustalić grupę docelową:

Od tego, kim jest odbiorca, zależy m.in. źródło pozyskiwania informacji o wydarzeniach. Analiza pokazuje, że różne grupy preferują różne źródła informacji. Należy też zwrócić uwagę na typ wydarzenia. Przykładowo w grupie wiekowej 25-39 najpopularniejszym źródłem informacji jest Internet, ale w przypadku np. lokalnych wydarzeń jego rola maleje na rzecz plakatów.

  • dobrać kanał komunikacji:

Media szeroko zasięgowe nie zawsze muszą być pierwszym wyborem, warto wybierać media regionalne. Istotne jest również łączenie kilku mediów w komunikacji tak, by komunikaty w różnych mediach nawiązywały do siebie. Szczególną uwagę należy zwrócić na marketing szeptany: dać odbiorcy pretekst do rozmowy (coś, co wywoła u niego emocje i chęć podzielenia się informacją z innymi) oraz wykorzystywać narzędzia ułatwiające rekomendacje (zwłaszcza online, przyciski typu: Like, Tweet).

  • wykorzystywać ambient marketing:

Aż 37,1% respondentów wskazało w badaniu „ulotki i plakaty znajdujące się w miejscach związanych
z codziennym funkcjonowaniem” jako preferowane źródło informacji o wydarzeniach kulturalnych. Wynik ten sprzyja podejmowaniu niestandardowych działań przez instytucje kultury.

O BADANIU:

rok realizacji: 2011

zasięg: lokalny

metody badawcze: CATI (badanie telefoniczne wspomagane komputerowo)

Badanie zostało zrealizowane przez agencję badawczą PBS DGA na zlecenie biura Gdańsk2016.

DODATKOWE MATERIAŁY:

Obserwatorium Kultury w Gdańsku włącza się w prace nad programami strategicznymi dotyczącymi kultury w mieście.

Deklaracja dostępności

Wersje elektroniczne publikacji

Dane kontaktowe

Instytut Kultury Miejskiej
ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk

© Copyright Instytut kultury miejskiej. wszystkie prawa zastrzeżone.