Miasto Gdańsk IKM Instytucja Kultury Miasta Gdańska

Kulturalna hierarchia – nowy raport Obserwatorium Kultury

Opublikowano 30 maja 2016, Przejdź do komentarzy
Tagi: badania, gdańskie badania nad kulturą, kulturalna hierarchia,
Kategorie: Aktualności

Najnowszy raport Obserwatorium Kultury w Gdańsku pokazuje, co wpływa na na nasze kulturalne preferencje i wybory. O tym, co czytamy, jakie filmy czy płyty wybieramy decyduje, m.in., miejsce zamieszkania, dochód, kapitał kulturowy, wykształcenie czy pozycja społeczna. Raport, zrealizowany dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dostępny jest na: www.bit.ly/kulturalnahierarchia.

więcej…

“Sztuka, polityka, pieniądze” – publikacja podsumowująca konferencję

Opublikowano 1 kwietnia 2016, Przejdź do komentarzy
Tagi: artyści, dyskusja, konferencja, książka, polityka, publikacja, zarządzanie kulturą,
Kategorie: Aktualności, Publikacje

O sztuce, polityce i pieniądzach dyskutowaliśmy z praktykami i teoretykami kultury i sztuki współczesnej: artystami menadżerami kultury, naukowcami.

Panele dyskusyjne konferencji poświęcone były trzem tematom: miejscu artystów w polityce kulturalnej, roli społecznej artystów oraz rynkowi pracy i warunkom ekonomicznym, w jakich funkcjonuje współczesny artysta.

Teraz prezentujemy artykuły autorstwa uczestników konferencji, które stanowiły punkt wyjściowy naszych rozmów. Publikacja jest podsumowaniem i komentarzem do dyskusji na temat sytuacji artystów we współczesnym świecie z szerokiej perspektywy: kulturowej, ekonomicznej, społecznej.

Książka dostępna jest bezpłatnie w wersji elektronicznej na stronie  repozytorium IKM w formatach epub i mobi oraz w formie drukowanej w siedzibie Instytutu Kultury Miejskiej ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk (pokój 108).

Gdańsk w europejskich badaniach jakości życia

Opublikowano 3 lutego 2016, Przejdź do komentarzy
Tagi: badania, Gdańsk, jakość życia, miasto,
Kategorie: Aktualności, Artykuły

Czy zgadzasz się, że stwierdzeniem: „jestem zadowolony, że mieszkam w …” – tak rozpoczyna się ankieta kierowana do mieszkańców miast. W Gdańsku z tym stwierdzeniem zgadza się 96% mieszkańców.

 

Co 3 lata Komisja Europejska zleca badania jakości życia w wybranych dużych miastach Europy. Wśród 83 badanych miast znajdują się 4 polskie miasta: Warszawa, Kraków, Białystok i Gdańsk. Jakość życia mierzona jest w kilku aspektach dotyczących zadowolenia z usług edukacyjnych, handlowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, jakości powietrza i terenów zielonych, czy poczucia bezpieczeństwa, zaufania oraz zadowolenia z sytuacji życiowej.

Według badaczy na satysfakcję z życia w mieście najbardziej wpływa poczucie bezpieczeństwa w mieście i najbliższym sąsiedztwie oraz zadowolenie z konkretnego miejsca zamieszkania. Najbardziej zadowoleni ze swoich miast są mieszkańcy Oslo, Zurychu ( 99%) oraz Aalborg, Wilna i Belfastu (98%).

Wykres przedstawia, jak poszczególne aspekty życia miejskiego oceniają gdańszczanie.

Publikacja1

Procent osób oceniających poszczególne aspekty jakości życia w Gdańsku, kolorem niebieskim i jasnoniebieskim zaznaczono odpowiedzi pozytywne, szarym i ciemnoszarym odpowiedzi nagatywne.
Opracowanie: Natalia Brylowska, Źródło: Quality of Life in European Cities 2015

 

Gdańsk, podobnie jak inne polskie miasta, znalazł się wśród najlepiej ocenianych miast pod względem dostępu do sklepów. Gdańszczanie najbardziej zadowoleni są z ogólnej sytuacji życiowej – osobistej i zawodowej. Mieszkańcy Gdańska najlepiej w Polsce oceniają także swoją sytuację finansową. Mają również najlepsze opinie na temat swojego miasta, jeśli chodzi o poziom poczucia bezpieczeństwa w mieście i zaufania do innych mieszkańców, a także obecności obcokrajowców w mieście (tutaj należy jednak zaznaczyć, że mieszkańcy Gdańska, najczęściej wśród mieszkańców innych europejskich miast nie udzielali odpowiedzi na to pytanie, co może wskazywać na niską świadomość społeczną znaczenia obecności obcokrajowców w mieście). Trochę gorzej oceniali kwestie związane z dostępnością mieszkań, czy możliwością znalezienia pracy oraz pomocą ze strony administracji publicznej.

Bardzo dobrze Gdańsk wypada także w kategoriach dotyczących środowiska i przestrzeni zielonych (choć tu ponownie najlepiej oceniany, wśród polskich miast, jest Białystok). Dobrze oceniana jest jakość powietrza i poziom hałasu, natomiast Gdańszczanie słabo oceniają zaangażowanie miasta w zwalczanie zagrożeń związanych ze zmianami klimatu.

W porównaniu z innymi polskimi miastami Gdańsk jest oceniany słabiej pod względem jakości i dostępu do infrastruktury miejskiej – szczególnie w kwestiach stan budynków i ulic oraz jakości przestrzeni publicznej. Podobnie jak w innych miastach najgorzej oceniana jest infrastruktura związana z opieką zdrowotną. Infrastruktura kulturalna – teatry, muzea, biblioteki, jest oceniana pozytywnie przez 86% mieszkańców Gdańska, podobnie jak w innych polskich miastach. Kraków za to znalazł się wśród najlepiej ocenianych pod tym względem miast europejskich (92%). Transport publiczny oceniany jest pozytywnie, natomiast korzysta z niego tylko 45% mieszkańców miasta (Paryż 80%, Warszawa 60%, Kraków 58%).

Poniższy wykres pozwala porównać te wyniki z ocenami mieszkańców innych miast w Polsce.

Publikacja2

Procent osób oceniających pozytywnie poszczególne aspekty jakości życia w polskich miastach objętych badaniem. Linie przedstawiające poszczególne miasta przechodzą pomiędzy punktami oznaczającymi wartości procentowe pozytywnych opinii w różnych kategoriach. Wartości są uporządkowane od środka na zewnątrz (od 0 do 100) – czyli im dalej od środka, tym lepiej oceniany jest dana kategoria w wybranym mieście.
Opracowanie: Natalia Brylowska, Źródło: Quality of Life in European Cities 2015

 

Według autorów raportu największe wyzwania stoją przed miastami europejskimi w obszarach dotyczących dostępu do opieki zdrowotnej, edukacji oraz przeciwdziałania bezrobociu. Mieszkańcy Gdańska pytani o to samo, zwracali uwagę szczególnie na jakość opieki zdrowotnej (63%), infrastrukturę drogową (36%) i problem bezrobocia (32%).

Pełen tekst raportu.

 

Książka “W poszukiwaniu punktów stycznych. Rekonstrukcja dyskursu o problemach (nie)uczestnictwa w kulturze”

Opublikowano 26 stycznia 2016, Przejdź do komentarzy
Tagi:
Kategorie: Aktualności, Artykuły

Publikacja autorstwa Agaty Bachórz i Krzysztofa Stachury jest krytycznym podsumowaniem toczącej się w Polsce debaty na temat roli kultury w życiu społecznym.

To przegląd raportów z badań i innych publikacji na temat przemian kultury w Polsce. Książka może zainteresować samorządowców, planistów miejskich, pracowników socjalnych, ekonomistów czy osoby z instytucji kultury. Jest też wartościową pozycją dla studentów i wykładowców kierunków społecznych i humanistycznych – jak podkreśla Agata Bachórz – syntetyzuje wątki dotyczące nowoczesnych badań nad kulturą rozproszone w wielu miejscach. Jest dobrym punktem wyjścia dla śledzenia współczesnej refleksji nad kulturą.

– Raport bardzo dobrze podsumowuje toczącą się w ostatnich latach w Polsce debatę na temat tego, czym jest kultura, jaką rolę odgrywa w życiu społecznym, jak można ją badać. Wpisuje się także w dyskusję nad naturą kulturowej partycypacji, nad deficytami tego rodzaju praktyk i nad możliwymi wariantami ich badania – czytamy we fragmencie recenzji naukowej Marka Krajewskiego z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. – Publikacja należy do tych tekstów, które wypełniając istotą funkcję porządkującą, wykraczają poza proste zadanie systematyzacji i zawierają cenną wartość dodaną – w postaci interpretacji i krytyki oraz propozycji zmiany analizowanej w nich sfery rzeczywistości.

Książka opisuje zmianę sposobu mówienia o kulturze i jej roli w życiu społecznym. Współcześnie od kultury oczekuje się dziś przede wszystkim, aby nie byłą wyłącznie kulturą. Publikacja porusza również problemy uczestnictwa w kulturze, opisując między innymi, bariery uczestnictwa, nowe formy aktywności kulturalnej oraz różne typologie uczestnictwa w kulturze. Autorzy poświęcają uwagę także praktycznym wątkom badań kultury, przydatnym dla pracowników instytucji kultury takim jak: badania odbiorców i komunikacja z publicznością. Część metodologiczna opracowania poświęcona jest badaniom praktyk uczestnictwa w kulturze dając, między innymi, przegląd technik badawczych i akcentując nowe sposoby prowadzenia badań.

Przeanalizowana przez badaczy literatura skupia się na pięciu obszarach tematycznych: tekstach o charakterze teoretycznym dotyczących zachodzących w ostatnim czasie zmian w sposobach definiowania kultury, publikacjach diagnozujących przemiany współczesnej kultury, związane na przykład z rozwojem nowych mediów, dostępnych raportach z badań socjologicznych na temat uczestnictwa Polaków w kulturze oraz zbliżonych do raportów badawczych publikacjach opisujących stan aktywności kulturalnej w miastach. Do analizy autorzy włączyli ponadto niektóre publikacje instruktażowe czy poradnikowe (np. praktyczne pomoce) dla animatorów i pracowników instytucji kultury.

Geneza książki wiąże się z realizacją projektu badawczego Obserwatorium Kultury w Gdańsku: „Punkty styczne: między kulturą a praktyką (nie)uczestnictwa”, w którym poddano analizie nowe formy uczestnictwa w kulturze. Z raportem z badań można zapoznać się na stronie repozytorium IKM

Książka dostępna jest w księgarni Instytutu Kultury Miejskiej w cenie 29 zł, a wersje na czytniki ebooków (epub i mobi) – nieodpłatnie w repozytorium IKM.

 

Autorzy:

Agata Bachórz: adiunkt w Zakładzie Antropologii Społecznej w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Jej zainteresowania dotyczą m.in. socjologii podróży, relacji międzykulturowych (szczególnie polsko – rosyjskich) oraz antropologii codzienności i postkomunizmu. Autorka książki „Rosja w tekście i doświadczeniu. Analiza współczesnych polskich relacji z podróży.

Krzysztof Stachura: adiunkt w Zakładzie Antropologii Społecznej w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Założyciel i Prezes Zarządu Fundacji „Ośrodek Badań i Analiz Społecznych”. Do jego głównych zainteresowań badawczych należą socjologia codzienności, antropologia nowych technologii oraz metodologia badań online.

W poszukiwaniu punktów stycznych. Rekonstrukcja dyskursu o problemach (nie) uczestnictwa w kulturze, Agata Bachórz, Krzysztof Stachura, Gdańsk 2015

Wydawca: Instytut Kultury Miejskiej

Napisz do nas

Miasto Gdańsk IKM Instytucja Kultury Miasta Gdańska
2013 © Instytut Kultury Miejskiej. O ile nie stwierdzono inaczej teksty dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska